www.Advocati.org

Компетентен орган

Само надлежно оправомощен от закона орган е компетентен да се произнася по определен правен спор. Най-често това са различните видове съдилища, но също така могат да бъдат арбитражи, специализирани комисии или органи на държавната администрация и местната власт. Компетентността се определя от закона – съобразно предмета на спора, размера на претенцията или степента на обществена опасност, мястото, където спорът е възникнал и/ли кръга на засегнатите лица. Произнасяне от некомпетентен орган е юридически недействително и не подлежи на изпълнение.