www.Advocati.org

Допустимост, Относимост, Необходимост

В една правна процедура могат да се разглеждат само относими към съществото на спора въпроси. Това може да се извършва само чрез допустими законни средства. Тези средства трябва да бъдат толкова на брой, като качество и като обем, колкото е необходимо за обективното и безпристрастно решаване на спора. Никакви „странични“ елементи не се допускат, тъй като това би коствало загуба на излишно процесуално време и може да затрудни изясняването на обективната истина. Поради тази причина всяко нещо, което страните искат да бъде разгледано от компетентния орган в рамките на процедурата, предварително трябва да се определи дали е допустимо, относимо и необходимо за изясняване на истината.