www.Advocati.org

Законност, Обоснованост

Законни са актовете (Определения, Решения, Присъди), които на първо място са постановени при точно спазване на установената процедура. Това гарантира равна възможност на засегнатите страни да защитят правата си. На следващо място, законни са актовете, които признават точно такива права и налагат точно такива отговорности, каквито законът предвижда за съответния случай. Накрая, обосновани са актовете, които съответстват на събраните по делото доказателства и на разумно направените от тях изводи. Ако постановените в една правна процедура актове не са законни и/ли обосновани, подлежат на отмяна при обжалване пред по-горна инстанция.