www.Advocati.org

Свидетели и Вещи лица

Свидетелите и вещите лица не са страни по възникналия спор и по принцип не са заинтересувани от неговия изход. Те обаче съдействат за установяване на обективната истина и за правилно решаване на делото. Свидетелите лично са видели или чули значими за спора факти и обстоятелства, за които дават показания пред компетентния орган. Вещите лица са специалисти в определени области и техните специализирани познания им позволяват да дадат експертно заключение по въпроси, които са от съществено значение за делото. И активно легитимираната, и пасивно легитимираната страна може да иска привличането на свидетели и назначаването на вещи лица, за да бъде разкрита истината.