www.Advocati.org

Общи условия

за ползване на съдържание и услуги
www.Advocati.org

Общите условия за ползване на съдържание и услуги от www.Advocati.org са приложими ведно с Лиценза за Свободна документация GNU-FDLv1.3

Най-общо – предоставяме за свободно ползване съдържанието на www.Advocati.org (доколкото за някои елементи от съдържанието изрично не е отбелязано, че принадлежат на другиго); като забраняваме да ограничавате получената свобода по отношение на следващи потребители; и Ви задължаваме да цитирате авторството на материалите и да не създавате заблуждаващо впечатление, че Ви подкрепяме. Същевременно трябва да имате предвид, че съдържанието в www.Advocati.org е принципно и може да не отчита спецификите на Вашия конкретен случай. Не носим отговорност за вреди и пропуснати ползи, причинени от ползването на www.Advocati.org. Ваша е отговорността при необходимост да потърсите своевременно и компетентно адвокатско съдействие.

I. Общи положения

Чл. 1. С отварянето или с използването на каквато и да било част от www.Advocati.org декларирате, че познавате и разбирате настоящите Общи условия, приемате ги изцяло и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 2. (1) Екипът си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, за което ще бъдете уведомени с публикация на официалната страница www.Advocati.org. Последна редакция на Общите условия е публикувана на 15.03.2021 г. и влиза в сила 1 месец след тази дата.
(2) В случай, че не сте съгласни с някоя клауза от Общите условия, можете да предложите нейното променяне, да пристъпите към договаряне на индивидуална клауза или да се откажете от използване на съдържание и съдействие от www.Advocati.org

II. Екип

Чл. 3. (1) Екипът на www.Advocati.org обединява на неформален мрежови принцип правоспособни адвокати, юристи, специалисти по информационни технологии и технически сътрудници.
(2) Всеки член от екипа на www.Advocati.org работи при запазване на своята самостоятелност и не може да бъде държан отговорен за, нито да се ползва от действията на друг член от екипа – освен ако в конкретния случай е уговорено да действат съвместно.

Чл. 4. Като официално лице за контакт с екипа на www.Advocati.org се определя Адриан Н. Илиев със служебен адрес в гр. София 1000 ул. Ангел Кънчев №2. Официални съобщения се приемат и на електронен адрес advocati@gmx.com

III. Консултация

Чл. 5. Предоставяните online консултации от www.Advocati.org имат предварителен и насочващ характер, и не са цялостна адвокатска консултация по смисъла на чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата (ЗАдв.).

Чл. 6. Online консултациите са свободни и не Ви ангажират с нищо. Не е необходимо да плащате каквото и да било, освен ако сме договорили предоставянето на конкретно платено съдействие или ако желаете да направите дарение.

Чл. 7. При заявяването на online консултация препоръчваме да структурирате внимателно своите въпроси – без излишни подробности и без да пропускате важни детайли – като се въздържате от посочването на конкретни лични данни, освен ако това е напълно необходимо.

Чл. 8. Online консултации се предоставят само на база изрично дадената от Вас информация и представените от Вас документи, и се изпращат само на посочения от Вас електронен адрес. Екипът не поема отговорност за непълно или неправилно представена информация и/ли документи, и/ли за погрешно посочен електронен адрес.

Чл. 9. Указваните от Вас срокове са инструктивни и въпреки, че ще бъдат положени разумни усилия за спазването им, не задължават екипа да се съобрази с тях. Екипът не носи отговорност за вреди, настъпили поради ненавременно потърсено съдействие.

Чл. 10. Екипът си запазва правото да отказва предоставянето на конкретни online консултации – ако счете, че запитванията са поставени по некоректен начин или необходимото предварително проучване надхвърля значително рамките на оказваното безвъзмездно съдействие.

Чл. 11. Екипът си запазва правото по своя преценка да предоставя безвъзмездни консултации и съдействие по реда на чл. 38, ал. 1, т.т. 1-3 от ЗАдв. – на материално затруднени лица, такива с право на издръжка, роднини, близки, колеги юристи, или в полза на благородни каузи.

IV. Поверителност

Чл. 12. Екипът полага разумни усилия за опазване поверителността на цялата информация, която получава и с която работи – чрез прилагането и редовното актуализиране на система от технически и организационни средства за информационна сигурност.

Чл. 13. (1) Екипът съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на www.Advocati.org и за начина на неговото търсене, достъпване и използване – без това да включва каквито и да било Ваши лични данни или възможност за Вашето индивидуално или групово идентифициране и/ли профилиране.
(2) Екипът не следи Вашето персонално поведение в internet и не обработва никакви Ваши лични данни – освен ако сме договорили оказването на съдействие, за което съхраняването, анализирането и използването на такива данни е напълно необходимо. В последния случай Вие декларирате, че предоставяте личните си данни доброволно.

Чл. 14. Всичко, което споделяте с екипа на www.Advocati.org, представлява адвокатска тайна и се защитава от закона. Всеки опит на трети неоторизирани страни да узнаят или да документират адвокатската тайна, е престъпление, а получената по такъв начин информация е забранено от закона да се съхранява, анализира или използва за каквито и да било цели.

Чл. 15. (1) В случай на необходимост можете да шифровате Вашата поверителна информация със Свободен GPG софтуер, преди да я изпратите в internet. В такъв случай е добре да предоставите и Вашия публичен ключ за обмен на шифрована информация помежду ни.
(2) Екипът си запазва правото да променя своите шифровъчни ключове – за което ще бъдете уведомени с публикация на официалната страница www.Advocati.org – и не носи отговорност за информация, шифрована с неактуални ключове. В случай, че е необходимо да потвърдим автентичността на ключовете, можете да се свържете с нас за допълнителна информация.

Чл. 16. Екипът не носи отговорност за евентуалното изтичане на ваша поверителна информация, когато е предоставена в нешифрован вид и/ли когато е шифрована на компютри, непроверени и неподдържани от наши специалисти по информационна сигурност.

V. Плащания

Чл. 17. Не е необходимо да плащате каквото и да било за ползваното съдържание или за оказаното съдействие от www.Advocati.org, освен ако сме договорили предоставянето на конкретно платено съдействие или ако желаете да направите дарение.

Чл. 18. (1) Плащания към www.Advocati.org се приемат в брой, с криптовалута или по банков път:
1. за плащане в брой – в нашата кантора на адрес
гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2
2. за криптовалутен превод с BitCoin
bc1qesw8grlrcf2y5qeazg3pytcyckmvzlwfn383x8
3. за банков превод – титуляр Адриан Н. Илиев и IBAN –
BG07CREX92601011063601
(2) Екипът си запазва правото да променя начините на плащане – за което ще бъдете уведомени с публикация на официалната страница www.Advocati.org – и не носи отговорност за плащания към неактуални лица, адреси или сметки. В случай, че е необходимо да потвърдим актуалните начини на плащане, можете да се свържете с нас за допълнителна информация.

Чл. 19. (1) В случай, че сме договорили оказването на конкретно платено съдействие, същото подлежи на изпълнение след като бъде получено договореното плащане изцяло – освен ако изрично не сме договорили плащането да стане по друг начин или в друг момент.
(2) В случай, че съдействието, за което сте платили, не се предостави по вина на екипа или на конкретни негови членове, полученото плащане подлежи на връщане от тези членове на екипа, с които сте договорили непредоставеното съдействие.

VI. Авторски права

Чл. 20. (1) Концепцията, съдържанието и поддръжката на www.Advocati.org се осигуряват и принадлежат на екипа на www.Advocati.org – съгласно оказания принос на всеки един от членовете му.
(2) Кодът и дизайнът на файловата архитектура на www.Advocati.org са изработени и принадлежат на Института за Свободни технологии LibTec

Чл. 21. Цялото съдържание на www.Advocati.org се предоставя за свободно ползване съгласно Лиценза за Свободна документация GNU-FDLv1.3, като се задължавате да цитирате авторството и да запазите свободата, от която сте се възползвали – без да създавате заблуждаващо впечатление, че Ви подкрепяме.

VII. Отговорност

Чл. 22. Съдържанието и съдействието, предоставяни от www.Advocati.org, се предоставят „във вида, в който са“ и екипът не носи отговорност за недоразумения или вреди, настъпили от неправилно тълкуване, използване на остаряла информация или прилагането й по собствена преценка, без надлежното ангажиране на адвокат.

Чл. 23. Екипът в цялост не е страна във Вашите отношения с когото и да било от членовете на екипа и не носи отговорност за тези отношения извън уговореното в настоящите Общи условия или извън случаите, при които договаряте с екипа в цялост.

Чл. 24. Екипът си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на www.Advocati.org, и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка – освен ако с Вас сме договорили друго.

Чл. 25. Екипът си запазва правото да качва рекламни материали в www.Advocati.org – по начин, по който намери за добре – и не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона.

Чл. 26. Екипът не отговаря за каквито и да било смущения, технически проблеми или вреди, настъпили заради Вашето или на трети страни компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, заради Вашите или на трети страни незаконни действия, или заради непредвидими или извънредни обстоятелства.

Чл. 27. (1) Вие носите пълна отговорност при използване на незаконно съдържание или програмен код – включително с предназначение или от естеството да прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функционирането на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или да осъществи неоторизиран достъп до и/ли намеса в базата с данни и/ли техническото осигуряване на www.Advocati.org
(2) В случай на констатирани деяния по предходния текст, екипът на www.Advocati.org си запазва правото да предостави цялата налична информация за Вас и за използваното от Вас компютърно оборудване, софтуерно осигуряване, internet-свързаност и персонално поведение на компетентните органи – с цел Вашето идентифициране и привличането Ви към отговорност.

Заключителни разпоредби

§1. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и повелителни разпоредби на относимото българско законодателство, с предимство се прилагат нормите на закона, като страните запазват отношенията си – доколкото това е съвместимо с техните интереси.

§2. В случай на спор, който не се отнася до защита на потребителски права и който страните не могат да разрешат с разумни преговори помежду си, приемат същият да се отнесе за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТТП) в гр. София – съгласно Устава на Съда.