www.Advocati.org

Влизане в сила

Актовете на компетентния орган могат до изтичането на определени срокове (които обикновено варират от дни до няколко месеца) да се обжалват / протестират пред по-горна инстанция. След изтичането на предвидените срокове или след произнасяне на най-висшестоящата инстанция възможностите за обжалване / протестиране се изчерпват – тогава актът влиза в законна сила и подлежи на изпълнение. За някои случаи е предвидено актовете на по-долни инстанции да бъдат необжалваеми – когато случаят е определен като маловажен или е обществено оправдано да се произведе много бързо решение. В някои случаи обжалването не спира изпълнението. При всички случаи, ако бъдат нанесени неоправдани вреди, на отговорните за това може да бъде потърсена отговорност.