www.Advocati.org

Информационно право

Информационното право урежда обществените отношения по повод придобиването, съхраняването и обработването на информация (вкл. чрез автоматизирани информационни системи и такива за профилиране и дълбок анализ).

  • бизнес-логики на процеси в електронна среда

  • общи условия и правила за ползване на сайтове

  • консултиране администрирането на лични данни

  • информационна и комуникационна сигурност

  • сертифициране на информационни процеси

  • специални режими за информационни дейности

Информационното право е резултат от отношенията в т.нар. „информационно общество“, протичащи в електронна информационна среда. Възникването на електронната търговия в internet е първият факт на информационното право. Появява се необходимост електронните изявления на търговци и клиенти да бъдат правно валидирани чрез утвърждаване на понятието за електронен договор. Започват да се използват технологии за електронен подпис. Постигнатото високо ниво на информационна сигурност позволява информационните технологии да навлязат дълбоко в деловия живот – с един от първите примери в лицето на електронното банкиране.

Осъществяването на електронно управление (неправилно наричано „електронно правителство“) е следващ етап от развитието на информационното право. Появяват се различни електронни регистри, поддържани от държавната администрация, както и алгоритми за достъп до информация в тези регистри – междуведомствено, на междудържавно ниво (напр. шенгенската информационна система) и при справки на частни лица. Възниква нормативна уредба за достъп до обществената информация и такава за защита на класифицираната информация. Следваща стъпка е изграждането на интерфейс за извършване на различни правни процедури (в която връзка е напр. системата за сигурно електронно връчване на съдебни и административни книжа). Възможността в някои страни да се гласува направо през internet поражда понятието „електронна демокрация“.

Защитата на личните данни и неприкосновеност от една страна, и рисковете от ограничаване на информационната свобода от друга, са ключови проблеми на информационното право. „Лични данни“ е всяка информация за индивидуалната или груповата принадлежност, навици, поведение и статус. Защитата на такива данни е от съществено значение за сигурността на основните човешки права.

„Непоискани електронни съобщения“ (най-често с предложение за покупка) могат да бъдат разпращани в електронна среда в такъв обем и с такава скорост, че да блокират информационната система, която ги получава и да доведат до засягането на важни обществени функции.

Осъществяването на измами в internet (spoofing, phishing и др.), разпространяването на вируси, детската порнография, неразрешеното проникване в информационни масиви, фалшифицирането на данни и др., са сред типичните компютърни престъпления.

„Технологиите за управление на цифровото съдържание“, които представляват технически способи за ограничаване на функционалността (забрани за копиране, самоизтриване след определен срок или невъзможност за използване от друг компютър/програма) са още един от проблемите на информационното право. Тези технологии са насочени към защита на авторски права, но заедно с това преграждат пътя на науката, образованието и свободния обмен на идеи.