www.Advocati.org

Обжалване, Протестиране

Актовете на компетентния орган подлежат на контрол за тяхната законност и обоснованост пред по-горна инстанция. Ако засегнатата страна счита, че постановеният акт е неправилен, може да го обжалва / протестира. Тази възможност е гаранция за законосъобразността на постановяваните актове. Ако висшестоящата инстанция установи, че обжалваният / протестираният акт е постановен при съществено нарушение на процедурата, при неправилно прилагане на закона или без надлежна обосновка, може да го измени или да върне спора за ново разглеждане от предходната инстанция, като даде задължителни указания за неговото правилно разглеждане.