www.Advocati.org

Твърдения по делото

Всяко дело съдържа направените от страните твърдения. Обикновено страните твърдят такива факти и обстоятелства, които са благоприятни за уважаване на техните искания. Всяка от страните трябва да докаже своите твърдения, ако иска да ползва произтичащите от тях благоприятни последици. Злоупотребата с това право подлежи на санкция – страните нямат право да поддържат неверни твърдения.