www.Advocati.org

Арбитражни съдилища

Съществуват постоянни арбитражни съдилища и създавани ad hoc (за уреждането на конкретен възникнал спор). Арбитражното споразумение позволява на страните да уредят възникнал по между им спор по значително по-лека арбитражна процедура, предварително уговорена и приета от тях. Арбитражни споразумения се сключват най-често в търговските отношения, в спорта, в областта на колективните трудови спорове и други граждански области, които не са от изключителната компетентност на държавните съдилища.