www.Advocati.org

Процесуални другари

При определени обстоятелства защитата на едно право е свързано с трети лица, които не са пряко свързани със самия спор. Това налага привличането на подобни лица като другари/помагачи в процедурата – независимо дали откъм активно легитимираната или откъм пасивно легитимираната страна. В зависимост от вида на другарството, третите лица черпят права или понасят негативи наравно с титуляра, от когото или наравно с когото са привлечени в процедурата; или само съдействат за правилното разрешаване на спора, без това да се отразява пряко на правата им.