www.Advocati.org

Плащане

Ако сме уговорили плащане или желаете да направите дарение, приемаме в брой, чрез криптовалута и по банков път:

Преди плащане се уверете, че данните са актуални!

Предполагаема цена на търсеното адвокатско съдействие може да видите в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Наредбата сочи минималния хонорар, дължим за работата по един типичен казус без усложнения. Уговарянето на по-нисък хонорар е забранено. В зависимост от сложността на казуса и квалификацията на адвоката, хонорарът може да бъде по-висок от минималния.

Нашата практика е да уговаряме изрично очакваните плащания – особено когато дължимият хонорар ще бъде по-висок от минимално допустимия (например заради усложнения на казуса, заради необходимост от специфична експертиза и т.н.).

Безплатно съдействие адвокатите имат право да оказват по своя преценка – на материално затруднени лица, такива с право на издръжка, роднини, близки и колеги, и в подкрепа на благородни каузи.

При благоприятен изход от съдебния спор (ако се стигне до дело) имате право да искате осъждане на отсрещната страна да покрие направените от Вас разноски по делото – сред които и платения адвокатски хонорар.