www.Advocati.org

Процесуален представител (Адвокат)

Понякога (често) лицата не могат да участват лично в някоя правна процедура. Юридическите лица, поради своето абстрактно естество, се представляват от управители, председатели, директори. Лицата, които не са пълнолетни или са поставени под запрещение / попечителство, се представляват от своите родители, настойници и попечители. Всеки гражданин може да се представлява от юридически пълномощник, какъвито могат да бъдат адвокатите, юрисконсултите, представителите по интелектуална собственост и други.