www.Advocati.org

Подаване на Иск / Жалба

Активно легитимираната страна (лично или чрез свой процесуален представител) може да подаде Иск / Жалба / Тъжба), за да защити свои права и законни интереси. По същият начин Прокурорът може да внесе Обвинителен акт за привличане към наказателна отговорност. Така стартира една правна процедура, в която компетентният орган се задължава да спази всички процесуални правила и да постанови законосъобразно и обосновано своето Решение / Присъда. Активно легитимираната страна следва да докаже своите твърдения и да обоснове своите искания. На свой ред пасивно легитимираната страна може да признае претенцията или да я оспори, включително и като предяви свои насрещни искания срещу активно легитимираната страна.