www.Advocati.org

Районни съдилища

Районните съдилища поемат като Първа инстанция по-леките граждански и наказателни дела (съобразно размера на имуществената претенция или степента на обществена опасност от престъплението). На тях са подсъдни и всички дела за издръжки, за трудови възнаграждения и за недвижими имоти, намиращи се в прилежащия им район. Към Районните съдилища се поддържат Служби по вписванията, Бюра за съдимост и Съдебно-изпълнителни служби, които способстват за реализиране функциите на Правосъдието.