www.Advocati.org

Върховен административен съд

Върховният административен съд е последна инстанция за административни дела срещу подзаконови нормативни актове и срещу действия на държавната администрация. Общо събрание на Върховните съдии приема тълкувателни решения по прилагане на законите, които са задължителни за останалите съдилища и способстват за синхронизиране на съдебната практика. Върховните съдии могат също да сезират Конституционния съд с искане даден закон да бъде обявен за противоконституционен.