www.Advocati.org

Административни съдилища

Административните съдилища действат като Първа инстанция за административни дела срещу актове на държавната администрация и местната власт. Обособяването на делата с административен елемент в отделни съдилища е наложено от особеното обществено значение на функциите, свързани с държавната власт и произтичащите от това специфики на съдебното производство.