www.Advocati.org

Конституция на България

Конституцията е върховен закон и никой друг нормативен акт, прилаган на българска територия, не може да й противоречи. Конституцията очертава идентичността на българската държавност, определя институционалното устройство на властта и гарантира основните човешки права. В защита на Конституцията действа Конституционният съд, който може да спре прилагането на всеки закон, ако противоречи на нейните разпоредби.