www.Advocati.org

Военни съдилища

Военните съдилища разглеждат съответно като Първа инстанция наказателните дела срещу военизирани лица от системата на МВР и МО. Обособяването на делата с военен елемент в отделни Съдилища е наложено от особеното обществено значение на въоръжените сили и свързаните с това специфики на съдебното производство.