www.Advocati.org

Военни съдилища

Военните съдилища (и Военно-апелативният съд) разглеждат съответно като Първа и като Втора инстанция наказателните дела срещу военизирани лица от системата на МВР и МО. Обособяването на делата с военен елемент в отделни Съдилища е наложено от особеното обществено значение на въоръжените сили и свързаните с това специфики на съдебното производство.