www.Advocati.org

Военно-апелативен съд

Военно-апелативният съд разглежда като Втора инстанция наказателните дела, гледани от Първоинстанционните Военни съдилища – срещу военизирани лица от системата на МВР и МО. Обособяването на делата с военен елемент в отделни Съдилища е наложено от особеното обществено значение на въоръжените сили и свързаните с това специфики на съдебното производство.