www.Advocati.org

Конституционен съд

Конституционният съд се произнася за противоречия между българската Конституция и прилаганите на наша територия нормативни актове. Ако бъде установено противоречие, Конституционният съд спира прилагането на съответния нормативен акт и го обявява за противоконституционен. В извънредни случаи Конституционният съд се произнася и по въпроси, свързани с формиране на държавната власт, като основната му функция е да запази стабилността на обществото и правовия ред.