www.Advocati.org

Върховен касационен съд

Върховният касационен съд е последна инстанция за граждански и наказателни дела, по които се решават граждански спорове или се преследват престъпления. Общо събрание на Върховните съдии приема тълкувателни решения по прилагане на законите, които са задължителни за останалите съдилища и способстват за синхронизиране на съдебната практика. Върховните съдии могат също да сезират Конституционния съд с искане даден закон да бъде обявен за противоконституционен.