www.Advocati.org

Кодекси и Закони

Кодексите и Законите са основни нормативни актове, които уреждат различните обществени отношения. Приемат се от Народното събрание. Конституционните закони са предвидени изрично в Конституцията и уреждат начина, по който функционира държавността. Никой закон не може да противоречи на Конституцията. Материалните закони посочват различните права и задължения. Процесуалните закони определят процедурите за реализиране на правата и задълженията, и начините за защита при тяхното нарушаване.