www.Advocati.org

Договори

Гражданската свобода позволява на хората и техните организации да сключват договори, като учредяват правни отношения помежду си с оглед техните насрещни съвпадащи желания. Договорът е един вид „закон“ за страните, който те се задължават да спазят. Договорите не могат да противоречат на закона. Ако един договор бъде нарушен или противоречи на закона, засегнатата страна може да поиска от Съда да да защити нейните права и законни интереси.