www.Advocati.org

Обичаи, Практика, Справедливост

Макар да не се признават за директен източник на правото, разпространените в обществото обичаи, трайно установената практика и общото чувство за справедливост намират приложение винаги, когато по определен правен въпрос законът мълчи. Едно действие или намерение може да се определи като противозаконно и да бъде санкционирано, ако е несъвместимо с добрите нрави или противоречи на възприетата обичайна практика.