www.Advocati.org

Какво трябва да направя, за да си отворя online-магазин?

Както всяка търговска дейност, електронната търговия следва да се осъществява от търговец. Това означава, че на първо място за функционирането на Вашия електронен магазин трябва да имате търговска регистрация. В зависимост от естеството на Вашата дейност ще се определи формата на търговската Ви регистрация и евентуалните допълнителни административни режими, на които се подчинява търговията със специфични стоки и услуги.

По-нататък трябва да изградите бизнес-логиката на сайта, като организирате предвидените процеси не само от софтуерна, но и от юридическа гледна точка. Подаването на заявки, извършването на плащания и реализирането на доставки представляват юридически факти, чиято валидност се обуславя от спазването на определена законова форма.

Много важна част от правното обезпечение на един online-магазин са неговите условия за ползване. Те определят условията за доставка, гаранциите, отговорността.

Почти без изключение търговските дейности предполагат обработването на лични данни от клиенти, доставчици и служители. Това обстоятелство налага да се съобразите с изискванията по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и тези по Общия регламент за защита на данните (GDPR), за който преди години писахме подробно.

Договорните отношения с Вашите търговски партньори също са важна част от въпроса – как уреждате отношенията си с доставчиците, подизпълнителите, обслужващите платежни системи и лицензираните пощенски оператори, които евентуално ще поемат Вашите доставки?

Трябва да се отбележи също обезпечаването на изрядно счетоводно отчитане – включително изискванията на Националната агенция по приходите (НАП) за софтуерното обезпечение на електронния магазин съгласно Наредба H18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Ако предвиждате наемането на работници и служители за дейността Ви, трябва да помислите и за трудовите и осигурителните отношения.

Цялостното правно структуриране на дейността на online-магазина Ви е съществено условие за успеха на Вашия електронен бизнес.

Вижте и други отговори!