www.Advocati.org

Противодействие на „патентните тролове“ чрез генериране на мними изобретения

Технология за изкуствен интелект генерира псевдоописания на изобретения, като по този начин ги лишава от тяхната „новост“ и препяства патентоването им от т.нар. „патентни тролове“ – лица и организации, които не изобретяват нищо, но регистрират възможно най-големи количества патенти, за да изнудват всеки, който се опитва да разработва подобни технологии.

(17.04.2016) Изразът „патентен трол“ идва от утвърденото internet-понятие „трол“, което визира потребител или група потребители, участващи в свободно достъпни дискусии (във форуми, социални медии, коментари на новини, научни публикации и други), които преследват единствената цел да блокират протичането на реална дискусия и да направят споделянето на идеи невъзможно. Обикновено това се постига чрез грубо намесване в дискусиите, отклоняване от темата, разводняване с несъществени детайли, многократно повтаряне на едни и същи твърдения – което в крайна сметка прави дискусията непривлекателна за повечето потребители и крайният резултат е нейното обезсмисляне.

Т.нар. „патентни тролове“ имат сходно поведение, но в полето на авторските права (и по-специално – интелектуалната и индустриалната собственост). Обикновено това са компании с мощни юридически отдели и капиталови ресурси, чийто реален предмет на дейност е да подават всевъзможни заявки за патентна закрила на колкото се може повече на брой и по-общо формулирани технологични иновации и изобретения. Веднъж получили патентна закрила за някои от подадените заявки, те започват да предявяват астрономически съдебни претенции срещу всяка технологична компания, която използва някаква подобна технология в своите разработки, продукти и услуги. В действителност, „патентните тролове“ не създават никакви иновации и единствената им интелектуална собственост е злоупотребата с правото на патентна закрила. Така те блокират обмяната на идеи и прогреса, и се превръщат в подобие на „internet-троловете“, които блокират протичането на нормална дискусия.

Проблемът с т.нар. „патентни тролове“ е резултат от злоупотребяването на системите за правна закрила на индустриалната собственост. Част от тази система е защитата на изобретения и полезни модели чрез тяхното патентоване, което позволява изобретателят да обяви публично своето постижение и ако то е годен обект за закрила (притежава качествена новост и е полезно), да получи изключителното право да се противопоставя на всеки, който използва това постижение без неговото съгласие. Целта на тази защита е да осигури доход на изобретателите, като ги възнагради и подпомогне да продължат своята работа. „Патентните тролове“ са специализирани в патентоването на всякакви обекти, без да осъществяват каквато и да било развойна и внедрителска дейност, като единствената им цел е да съдят всеки, включил в своите дейности елементи от формално патентованите от тях обекти. Нарояването на колосални количества патенти за всевъзможни обекти, достигащи до практически абсурд, „барикадира“ развитието на технологиите, тъй като всякакви технологични решения се оказват „заключени“, без патентният им собственик да има намерение да ги използва за каквато и да било полезна цел.

Интересно решение срещу този проблем представлява проектът All Prior Art (Algorithmically generated prior art) на американския артист и специалист по роботика инж. Александър Ребен. Той е пуснал в действие алгоритъм, базиран на технологии за изкуствен интелект, който генерира автоматично съвсем опростени концептуални описания на „изобретения“, които се публикуват в официалния web-сайт на проекта за всеобщо ползване при условията на авторскоправния лиценз Creative Commons (CC-BY-NC-ND-4.0). Алгоритъмът генерира концептуалните описания на база вече съществуващи публикации с описания на „изобретения“ (които към настоящия момент надхвърлят 1,6 млн. и продължават да се увеличават).

Макар понякога генерираните концептуални описания да са лишени от смисъл, целта е да бъдат обхванати всякакви възможни иновации и по този начин да се прегради юридическата възможност за последващо патентоване на изобретения, подобни на описаните. Веднъж публикувано, описанието се превръща в преграда за последващото патентоване на описания обект, тъй като съществуването на вече публикувано описание изключва възможността този обект да притежава качествена новост. Доколкото автоматично генерираното описание не представлява действително технологично решение, вероятно изобретателите все пак ще могат да обосноват своето право на патент. „Патентните тролове“ обаче, които по принцип не създават нищо, няма как да обосноват технологичната новост на претендираните от тях обекти и ще се окажат блокирани в опитите си да патентоват обекти, които не са изобретили наистина и които вече са описани, макар и с помощта на машинен алгоритъм. Целта на проекта All Prior Art е по този начин да се помогне на действителните изобретатели и същевременно да се привлече общественото внимание към недъзите на съвременното право на интелектуална собственост, което във все по-голяма степен служи за защитата на капиталови и корпоративни интереси, вместо за насърчаване на прогреса.