www.Advocati.org

Административните съдилища се свързаха чрез Единна електронна работна среда

Въпреки пускането в действие на Единна електронна работна среда между ВАС и регионалните административни съдилища, все още отворен остава въпросът за външния достъп до системата, за участието на страните и процесуалните им представители в електронното правораздаване, за гарантиране сигурността и надеждността на системата, и не на последно място – за приемането на редица изменения и допълнения в относимата нормативна уредба, които да позволят системата да заработи наистина.

(02.10.2015) Новоизградената Единна електронна работна среда, която свърза административните съдилища в България, позволява обмен данни и цели дела по електронен път между 28-те регионални съдилища и Върховния административен съд (ВАС). Единна електронна работна среда включва Единна деловодно-информационна система (ЕДИС) и обща платформа за съвместна работа и комуникация, достъпна за всичките административни съдии и служителите в системата на административното правораздаване. Очаква се Единната електронна работна среда да позволи на магистратите да обменят дела по електронен път и да ползват обща съдебна практика, а гражданите и бизнесът да получат директен достъп до актовете на административните съдилища.

ЕДИС предполага общ модел за въвеждане на данните и тяхното централизирано съхранение, единен стил на работа, правила за публикуване на делата, обмен на данни и защита на информацията. Системата ще позволи на административните съдии да се възползват от общи стандартизирани номенклатури, включително централизиран регистър на жалбоподателите и страните в административното съдопроизводство. На територията на ВАС е изграден частен сървърен облак, който ще обслужва всичките останали административни съдилища. Системата, в изпълнение на застъпената от Секторната стратегия (2014-2020) визия за развитие на електронното правосъдие, се очаква да осигури среда за безхартиено водене на делата. „Амбицията ни е тази съвременна информационна система да стане ядрото на електронното правосъдие у нас“ – заявява Георги Колев (председател на ВАС).

Независимо от горните оптимистични заявки, обаче, предстои вземането на още много допълнителни решения, преди електронното правосъдие да стане наистина факт. Така например все още не е изчистен въпросът с външния достъп до системата и участието на страните и процесуалните им представители в електронното правораздаване, гарантирането на сигурност и надеждност на системата, и не на последно място – приемането на редица изменения и допълнения в относимата нормативна уредба – Административно-процесуалния кодекс (АПК), Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Закона за съдебната власт (ЗСВ), Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и други.