www.Advocati.org

По какъв начин аз, брат ми и майка ни наследяваме нашия баща?

В случая съгласно Закона за наследството (ЗН) има трима сънаследници – Вие и брат Ви (ако сте негови деца, включително ако сте припознати или напълно осиновени от него) и майка Ви (ако е негова съпруга към момента на настъпване на смъртта).

Приемаме, че сред вас няма недостоен да наследи (например такъв, който е извършил тежко престъпление срещу баща Ви и не е получил опрощение за това) – такъв би бил изключен от правото да наследи.

Вие като деца и майка Ви като съпруга наследявате по 1/3 от имуществото. Трябва да имате предвид, че съпругата на баща Ви остава собственик на своята половина от съпружеската имуществена общност и наследява наравно с децата останалата част от имуществото. Ако баща Ви е придобивал имущество по време на брака, до доказване на противното то се счита съпружеска имуществена общност (освен ако съпрузите не са уговорили друго в брачен договор или не са определили имуществен режим на разделност).

В такъв случай майка Ви остава собственик на своята половина и наследява заедно с Вас и брат Ви по 1/6 от имуществото.

Наследяването може да стане изрично (с декларация) или мълчаливо (когато от действията Ви е видно, че приемате наследството – например като започнете да ползвате наследения имот).

Наследството се получава едновременно с дълговете на Наследодателя. Ако дълговете са много, можете да се откажете от наследството чрез декларация пред Районния съд по мястото на откриване на наследството или да поискате да наследите под опис. Последното означава имуществото да бъде описано преди да го получите и в случай на претенции да отговаряте за дълговете на баща Ви само до размера на полученото.

Ако баща Ви е оставил саморъчно или нотариално завещание, част от имуществото му може да бъде наследена и от трети лица. В такъв случай трябва да знаете, че родителите, децата и съпруга/та на наследодателя имат право на запазена част от наследството, която Наследодателят не може да завещава на другиго. Във Вашия случай (при който наследодателят е оставил съпруга и две деца) запазената част е 3/4 от наследственото имущество; ако баща Ви е завещал на трети лица повече от 1/4 от имуществото си, можете да искате от тези лица връщане на полученото до попълване на Вашата запазена част.

Вижте и други отговори!