www.Advocati.org

Какво се променя когато сключим брачен договор?

Семейният кодекс (СК) различава 3 отделни режима, от които партньорите могат да избират по какъв начин да се уредят имуществените им отношения по повод на техния брак.

Старият законов режим на общност (стария режим на съпружеска имуществена общност) предполага всяко придобито по време на брака имущество да се счита за обща и неделима съсобственост на двамата съпрузи, които до доказване на противното имат равни дялове и задължения, и не могат да се разпореждат с имуществото без съгласието на другия съпруг.

Новият законов режим на разделност предполата всяко придобито от съпрузите имущество по време на брака да бъде отделна собственост на този от тях, с чиито усилия е извършено придобиването и на чието име е записана собствеността – все едно не е налице брак помежду им.

Новият договорен режим позволява чрез сключването на т.н. „брачен договор“ партньорите да уговорят по-прецизно имуществените отношения по между си – на база на своите разбирания и специфични отношения, в рамките на които двамата уговарят:

Брачният договор позволява партньорите да уредят редица въпроси, които да защитят както личните интереси на единия от тях или на двамата заедно, така и интересите на децата и на семейството като цяло.

С брачен договор могат например да се блокират последиците от т.нар. „бракове по сметка“, при които недобросъвестен партньор се домогва до имуществото на своя/та съпруг/а; може да се гарантира и обезпечи издръжката на децата и/ли на съпруга/та с по-скромни материални възможности в случай на разстройване на брака; може да се защити семейното имущество от кредиторите на единия съпруг, които в друг случай биха предизвикали принудителна делба на съпружеската имуществена общност.

Брачният договор се сключва в нотариално заверена писмена форма и се вписва в Регистъра на имуществените отношения между съпрузи при Агенция по вписванията (АВ), за което се прави отбелязване върху Акта за граждански брак.

Ако бъде сключен преди встъпването в брак, брачният договор влиза в сила след извършване на бракосъчетанието.

Няма законови пречки брачен договор да бъде сключен и след встъпването в брак, както и да бъдат правени последващи изменения при взаимно съгласие между съпрузите.

Вижте и други отговори!