www.Advocati.org

Банките си имат държава – институциите срещу народа (3 от 10)

Съвместно с екипа на www.Targ.bg продължаваме кампанията за проследяване на цялостния процес, довел до невъобразимо господство на банките в българския стопански живот и извличане на опасни проценти от живителните сокове на нацията в полза на техните невъзмутими печалби.

(01.10.2013) Екипът на www.Targ.bg съвместно с юристи от www.Advocati.org продължава кампания за проследяване и изобличаване на механизма, по който банковата система придоби днешния си вид и постави голяма част от българския народ в положение на безпрецедентна зависимост. В нашия трети материал, озаглавен „Банките си имат държава – институциите срещу народа“ е посветен на държавните и обществени институции, оправомощени от закона да защитават интересите на гражданите и да поставят по обективен, безпристрастен начин актуалните теми на българското общество. В цитирания материал проследяваме – отново на базата на конкретни документирани факти – как институциите една след друга изопачават своите позиции и обслужват по безсрамен начин банковите интереси, като нарушават закона и отказват да изпълняват своите задължения към обществото. Убийственият текст на чл. 417, т. 2, хипотеза 3 от ГПК, чието лъжовно „прокарване“ проследихме в предходния материал по темата, се превръща в цялостна междуинституционална политика, тъй като призваните да се противопоставят срещу несправедливостите институции координирано отказват да изпълнят своите правомощия.

След разграбването на българската икономика във връзка с „прехода“ от края на миналия век чрез източване, обезценяване и приватизация, и чрез контролирано фалиране на банковата система, е предприета следващата политико-юридическа крачка, която беше обект на нашето изследване в предходния материал – бетонирането на новите банки в позиция, която им позволява законно да ограбват българския народ. В третия материал по темата се спираме на изразените по различни поводи позиции от Българската национална телевизия (БНТ), Българската народна банка (БНБ), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси (КПУКИ) и Конституционния съд (КС). Общото във всичките цитирани позиции е предателството срещу българския народ, срещу обективността и безпристрастността, и срещу основните принципи на правото. Надяваме се нашето изследване да бъде полезно и да изиграе своята роля в контекста на все по-острите икономически несправедливости и набиращата скорост (макар и бавно) воля на българското гражданско общество да постави отношенията „клиент-банка“ на здрави, разумни и справедливи основи.

(изтеглете Третия материал от кампанията)