www.Advocati.org

Софийска адвокатска колегия

Софийската адвокатска колегия (САК) е учредена на 11.10.1897 г. (няколко месеца след приемането на първия Закон за адвокатите от 22.11.1888 г.), с първи председател изтъкнатия политически деец и адвокат д-р Димитър Греков.

Със съставянето на първия прецизен списък с действащи адвокати в района на Софийския окръжен съд (СОС) и с приемането на Правилник на Софийския адвокатски съвет (утвърден с Указ28 от 12.02.1899 г. и обнародван в ДВ бр. 47 от 1899 г.), са положени основите на нормативно утвърждаване устройството и дейността на адвокатските колегии.

Централа на Софийската адвокатска колегия
гр. София 1309, бул. Тодор Александров №137

Днес САК обединява над 5'000 вписани и действащи адвокати на територията на Софийска област – което прави Колегията най-голямата подобна организация в България. Върховен орган на Колегията е нейното Общо събрание (в което право на глас имат всички членуващи в Колегията адвокати). Текущото ръководство на Колегията е съсредоточено в Адвокатския съвет, а нейното представителство – в ръцете на нейния Председател. Контролът е поверен на Контролния съвет, а законността и етичността на адвокатите – на Дисциплинарния съд.

Върховен надзор над дейността на САК (и над дейността на българската Адвокатура) упражнява Висшият адвокатски съвет (ВАдвС).