www.Advocati.org

Как да си събера неполученото трудово възнаграждение?

7 дни забавяне от страна на Работодателя да Ви изплати дължимо трудово възнаграждение е достатъчно, за да можете да предявите своите вземания по съдебен ред. Не се бавете да потърсите своите права! Практиката да не се плащат в срок и в пълен размер дължими трудови възнаграждения често е последица именно от липсата на активност у наетите лица. Неплащането на заплати говори или за нисък приоритет в отношението към работещите, или за затруднения и неплатежоспособност на Работодателя. И двете са от естеството да доведат до несъбираемост на изработеното от Вас.

Най-прекият път към това да съберете вземанията си, е да заведете дело. Подаването на жалби до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“), както и отправянето на покани за плащане до Работодателя само забавят нещата и могат да доведат до окончателно пропускане на възможностите да съберете дължимото.

Делата за трудови възнаграждения са освободени от държавна такса и могат да се водят по реда на бързото производство. Имайте предвид, че не можете да претендирате вземанията си по съдебен ред, ако са били изискуеми преди повече от 3 години. Имайте предвид и това, че можете да претендирате единствено официалните си трудови възнаграждения – ако сте получавали част от заплатата си „в плик“, без договор, няма как да получите справедлиност от Съда.

Ако много работници/служители при същия Работодател не са получили дължимите им възнаграждения, можете да предприемете и действия за колективна защита – включително чрез ангажиране на синдикатите.

Ако има видима опасност Работодателят да се окаже неплатежоспособен, можете да поискате от Съда да наложи предварително обезпечение за Вашите вземания върху имоти, автомобили, стоки и инвентар на предприятието.

Ако междувременно е започнало производство по несъстоятелност срещу Работодателя, възможностите Ви за събиране на Вашите трудови възнаграждения рязко намаляват. При това положение имате 3-месечен срок да заявите желанието си да се ползвате от Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на Работодателя (ФГВРСНР) – като подадете Заявление-декларация в съответното Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

Вижте и други отговори!