www.Advocati.org

От какво зависи спечелването на дело в Европейския съд в Страсбург?

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ; на английски – European Court of Human Rights; на френски – Cour européenne des droits de l’homme) разглежда жалбите на граждани, които не са получили в своята държава адекватна защита на права, гарантирани им от Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

При постъпване на Жалба Съдът най-напред се произнася с Определение (Decision; Décision) за нейната допустимост. От това зависи дали Жалбата ще бъде разгледана по същество. Недопустими са и не се допускат до разглеждане жалби, които:

При наличието на няколко отделни искания е възможно Съдът да определи като недопустими част от тях, като допусне до разглеждане Жалбата само в останалата й част. Ако Жалбата бъде определена като допустима изцяло или отчасти, Съдът се запознава със случая по същество и се произнася втори път, с Решение (Judjment; Arrêt) за нейната основателност.

Жалбата се признава за основателна, ако правата на Жалбоподателя действително са нарушени и ако това е обосновано ясно, конкретно и точно в подаваните към Жалбата обяснения и съпътстващи документи. Ако поне едно от исканията на Жалбоподателя бъде допуснато до разглеждане и се признае за основателно, Съдът може да се произнесе и с трето решение по жалбата, като присъди справедливо обезщетение и евентуално даде задължителни указания до държавата-нарушител за отстраняване на причините за констатираното нарушение.

Вижте и други отговори!