www.Advocati.org

Може ли да ме следят със специални разузнавателни средства?

Напредъкът на съвременните технологии прави проследяването, подслушването или заснемането лесно осъществимо от техническа и тактическа гледна точка. Заедно с това обаче получените по такъв начин данни извън правилата на закона не само, че са лишени от юридическа стойност, но тяхното събиране, съхраняване и/ли използване е подсъдно.

Специалните разузнавателни средства (технически средства и оперативни способи за наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване на предмети, проверяване на кореспонденция и компютърна информация; осъществяване на „контролирани доставки“ и „доверителни сделки“; внедряване на „служители под прикритие“; и др.) могат да бъдат използвани само за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления, и само след получаването на разрешение от съответния председател на Окръжен, Апелативен или Военен съд.

Разрешение се дава въз основа на подробно мотивирано искане от ръководител на изрично изброените в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) ведомства при МВР или МО, или от наблюдаващия прокурор по досъдебно производство за тежки престъпления.

Разрешението е валидно за срок до 2 месеца (с възможност за удължаване на срока до 6 месеца при особени случаи) и със задължение данните да бъдат унищожени, ако разработката не даде очаквания резултат.

Разработката започва след разпореждане от Министъра на вътрешните работи за изпълнение на издаденото разрешение.

При използването на СРС могат да се прилагат само стриктно определени оперативни работници и технически средства, при спазването на тактически правила, които гарантират целостта и автентичността на материалите.

Разработката не може да излиза извън рамките на полученото разрешение.

Използването на СРС без надлежно издадено разрешение или извън указания срок, от неоторизирано лице, чрез неутвърдени технически средства или при нарушаване на оперативните способи, е недопустимо – и събраните по такъв начин данни не могат да се използват като законно доказателство за каквото и да било.

Вижте и други отговори!