www.Advocati.org

Как се прехвърля собственост върху недвижим имот?

Поради относително по-високата стойност на недвижимите имоти, законодателят е предвидил тяхното прехвъляне да става с нотариална форма. Това повишава сигурността на собствениците и прегражда евентуалните опити определен недвижим имот да бъде „откраднат“.

Сред най-често срещаните основания за прехвърляне собствеността на недвижим имот срещаме: покупко-продажбата (когато срещу прехвърляне на собствеността Купувачът плаща на Продавача определена цена); размяната (когато един имот се прехвърля срещу придобиването на друг имот или вещи, но не и пари); дарението (когато Дарителят прехвърля на Обдарения собствеността безвъзмездно); прехвърлянето срещу задължение за издръжка и гледане (когато Собственикът прехвърля собствеността при условие, че за определен срок или до края на живота му Приобретателят ще се грижи за него и ще посреща неговите нужди).

За да може да изповяда сделката, нотариусът трябва да бъде наясно на какво основание имотът ще бъде прехвърлен и трябва да бъде снабден със следните книжа:

След като нотариусът се убеди в самоличността на страните, тяхната воля и притежаваните от тях права, изповядва сделката и оформя новия Нотариален акт, като предава същия за вписване в Имотния регистър при Агенция по вписванията (АВ).

Покупко-продажбата е относително най-стабилният прехвърлителен способ – поради възмездния й характер. В някои случаи обаче дори тя може да бъде развалена (например ако гражданин е продал при цена, неоправдано по-ниска от пазарната).

Дарението е може би най-нестабилният способ, тъй като позволява при някои обстоятелства Дарителят или дори неговите близки да развалят сделката (например при недостойно поведение на Обдарения или при последващо изпадане на Дарителя в материално затруднение).

Договорът за прехвърляне срещу издръжка и гледане също може да бъде развален (ако например дължащият грижите не ги полага изобщо или ги полага в недостатъчна степен).

При всички случаи, ако прехвърлянето е извършено чрез измама, заплашване, принуда и други подобни, може да се развали в определени от закона срокове, а ако не е спазена законоустановената нотариална форма, прехвърлянето изобщо е недействително и не поражда каквито и да било правни последици.

Вижте и други отговори!