www.Advocati.org

Как да извършим делба на съсобствения ни имот?

Делба може да предизвика всеки един от Съсобствениците на обща движима вещ или недвижим имот – без значение колко голям е делът му и без значение колко време е траела съсобствеността. Делба може да бъде поискана дори и след изрично направен отказ от делба.

Необходимо е да приготвите следните документи:

Делбата ще бъде нищожна, ако в нея не участват всички съсобственици, ако участва несобственик и/ли ако е насочена към имущество, което не е съсобствено.

Съществува доброволна делба (чрез нотариално заверен договор между съсобствениците, по силата на който те поделят по между си съсобствената вещ/имот) и съдебна делба (когато Съдът по искане на съсобствениците утвърждава изготвена от тях спогодба или по искане на един или няколко от тях се произнася с решение за разделяне на вещта/имота).

Делба може да бъде извършена и приживе от Наследодателя-изключителен собственик на вещта/имота – чрез делба-дарение или чрез делба-завещание.

В случай, че естеството на вещта/имота не позволява разделяне на такива по брой и размер самостоятелни обекти, каквито са дяловете на съсобствениците, фактическо разделяне не може да се извърши. Разделяне не може да се извърши по същата причина и на общите части в една етажна собственост, тъй като те не могат да се обособяват в самостоятелни обекти, отделени от общата сграда.

Когато съсобствената вещ/имот не може да се подели на самостоятелни обекти, има възможност да се възложи на един от Съсобствениците (примерно когато става дума за неподеляемо жилище, което е единствено за този Съсобственик), със задължение той да изплати в 6-месечен срок дяловете на останалите Съсобственици. Останалите Съсобственици в тази връзка могат да впишат законна ипотека спрямо възложения недвижим имот или да учредят залог спрямо възложената движима вещ.

Ако не са налице основания за възлагане на вещта/имота или дяловете не бъдат изплатени в законоустановения срок, общата вещ/имот се изнася на публична продан, а получената сума се разделя съобразно размера на съсобствените дялове.

Ако вещта/имотът може да се подели на необходимия брой и вид самостоятелни обекти, Съдът съставя разделителен протокол след изслушване заключението на вещо лице и възлага отделните обекти в изключителна собственост на отделните Собственици – по взаимно съгласие или по жребий.

След като съсобствеността бъде прекратена, всеки от Собствениците на съответните части от бившата съсобственост може да се разпорежда самостоятелно със своята новоучредена еднолична собственост.

Вижте и други отговори!