www.Advocati.org

Какво трябва да направим, за да учредим нова политическа партия?

Законът за политическите партии (ЗПП) определя политическите партии като доброволни сдружения на граждани с избирателни права, които съдействат за формиране и изразяване на политическа воля чрез демократични средства и методи. Политическите партии осъществяват дейността си публично и прозрачно.

За да учредите политическа партия, трябва да организирате инициативен комитет от поне 50 граждани, които да приемат с Учредителна декларация основните принципи и цели на бъдещата политическа партия. Учредителната декларация се публикува в поне един национален ежедневник и така се открива подписка за набиране на членове-учредители. В подписката може да се включи всеки гражданин с избирателни права, който попълва декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет, като заявява, че приема основните принципи и цели на политическата партия и изразява воля за членството си в нея.

В срок до 3 месеца от приемането на Учредителната декларация трябва да се проведе учредително събрание от поне 500 граждани с избирателни права, подписали декларации за индивидуално членство, които учредяват политическата партия. Учредителното събрание приема Устав на партията и избира ръководни и контролни органи.

Уставът съдържа наименованието и символите на партията (които не могат да включват държавния герб, националното знаме, религиозни символи или такива, използвани от други политически партии), седалището и адреса на управление, политическите цели и начини за постигането им, ръководните и контролни органи с реда за тяхното избиране, свикване и освобождаване, правила относно политическото представителство, реда за възникване и прекратяване на индивидуалното членство, права и задължения на членовете, правила за партийните структури, членския внос, набирането и разходването на средства, условията и ред за прекратяване на партията.

В срок до 3 месеца от учредяването й политическата партия трябва да достигне поне 2'500 индивидуални члена и да се впише в Регистъра на политическите партии при Софийски градски съд (СГС).

Вижте и други отговори!