www.Advocati.org

Какво да правя, ако ме повикат „за справка“ в полицията?

Събирането на сведения от гражданите е основен способ на полицията да извършва разследване на престъпления. Показания могат да се събират от всеки, на когото е възможно да са известни относими към престъплението факти и обстоятелства. Към разпит се привличат не само заподозрените и извършителите, но също така потърпевшите, свидетелите (включително и такива без пряка връзка с престъплението), и при необходимост – специалисти в различни области, които да дадат своите експертни становища.

Явяването в поделенията на МВР е задължително и в случай на отказ може да бъде наложена глоба с принудително довеждане. Ако определеният час за явяване не е подходящ за вас, препоръчваме да се свържете с длъжностните лица и да уговорите друг, който е по-добър.

Важно е да помните презумпцията за невинност, която ви защитава до установяване на противното с влязла в сила присъда. Ако считате, че отговорът на определен въпрос може да Ви уличи в извършването на престъпление, имате право да откажете да давате отговор – и този отказ сам по себе си не може да се разглежда като доказателство за Вашата вина.

Ако Ви бъде повдигнато обвинение, имате право да се явявате в полицията със свой адвокат, който да присъства на всички полицейски действия, да Ви дава напътствия и да се противопоставя срещу незаконни действия на длъжностните лица. Добра практика в случай на инцидентно задържане или при повдигане на обвинение е да имате при себе си визитката на Вашия адвокат, за да можете веднага да го потърсите. Ако нямате адвокат, имате право да Ви бъде осигурен служебен защитник, преди да започнете да отговаряте на каквито и да било въпроси.

Какво споделяте с адвоката и какви напътствия получавате от него, е тайна, която полицията няма право да узнава по никакъв начин; и дори нещо от казаното помежду Ви да е било разкрито (това е нарушение на адвокатската тайна), никой няма право да го използва като доказателство за каквото и да било.

Много е важно да се ориентирате за какво точно Ви разпитват. Обмислете добре позицията си и дайте ясен, конкретен отговор. Не се впускайте в странични обяснения. Ако не си спомняте, не налучквайте. По-добре е да кажете „някъде през нощта“ или „не си спомням“, отколкото да посочите неверен час.

Ако считате, че определено сведение злепоставя Вас, Вашия/та съпруг/а, братя и сестри, деца или родители, можете да откажете да отговорите. Никой не може да ви принуждава да кажете или да не кажете нещо!

Вероятно ще Ви поканят да напишете или ще Ви поднесат за подпис вече написани Вашите показания. Прочетете внимателно написаното, за да се убедите в точността му. Ако е допусната грешка, поискайте да се поправи или я поправете собственоръчно, като се подпишете до поправката. Поставете подпис непосредствено над и непосредствено под текста на всяка една от страниците, за да не бъдат добавени по-късно допълнителни редове. Ако не разбирате нещо, питайте. Ако Ви цитират текст от закона, поискайте да се запознаете със закона. Ако считате, че правата Ви са нарушени по някакъв начин, напишете това в показанията си и се подпишете. По-късно ще можете да потърсите защита срещу нарушението.

Вижте и други отговори!