www.Advocati.org

Как да се снабдя с дубликат на изгубен нотариален акт?

Нотариалният акт е документ за собствеността и други вещни права върху определено имущество (най-често – недвижим имот), който посочва определени лица за носители на правата. Изгубването на Нотариалния акт не води до изгубване на правата, но затруднява разпореждането с тях. Независимо от това обаче, при изгубване на Нотариалния акт е добре да уведомите незабавно Нотариалната камара, за да се впише фактът на изгубването в разпращания до всички нотариуси бюлетин. При евентуален опит за злоупотреба това може да се окаже от съществено значение.

Право да се снабди с дубликат на Нотариалния акт има преди всичко Собственикът (носителят на вещното право на ползване), а така също Ползвателят (за когото е учредено право на ползване, без да е собственик). Ако Собственикът е починал, неговите наследници също могат да се снабдят с необходимия им дубликат, като представят Акт за смърт и Удостоверение за наследници и/ли Завещание.

Дубликат на Нотариален акт може да бъде издаден в Териториалното поделение на Имотния регистър при Агенция по вписванията (АВ) по местонахождението на имота, където се съхранява партидата на имота с всички документи, включително оригинално подписан и подпечатан екземпляр от Нотариалния акт.

Ако имотът е ставал обект на разпореждане след 01.10.1998 г. при частен нотариус, дубликат от Нотариалния акт може да бъде издаден и в нотариалната кантора на този нотариус.

Добра практика е да съхранявате на отделно място копия от нотариалните актове. Така, ако оригиналите бъдат изгубени, ще можете да уточните данните на имота и данните за вписване на Нотариалния акт, чийто дубликат Ви е необходим. Без уточняването на тези данни би било много трудно (а понякога дори невъзможно) да се намери конкретният запис, за да се издаде дубликатът.

Ако Собственикът/Ползвателят не може да се яви лично поради някаква уважителна причина, може да издаде изрично нотариално заверено пълномощно (с примерен текст „упълномощавам еди кой си да се снабди с дубликат на нотариален акт за еди кой си мой собствен имот и да ми предаде същия...“) на свой доверен представител, за да се снабди с търсения дубликат. Важно е обаче да се отбележи, че сред най-често срещаните злоупотреби с чужди вещни права са тези с некоректно използване на пълномощни. Ето защо е важно наглед простите пълномощни да бъдат формулирани прецизно, с внимание към правно значимите детайли.

Вижте и други отговори!