www.Advocati.org

За какво да внимаваме като приемаме нови съдружници?

Дружествата с ограничена отговорност (ООД) са типични търговски организации, в които се обединяват няколко съдружници за постигането на определена търговска цел. При едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД) цялата собственост и власт е съсредоточена в ръцете на Eдноличния собственик. Ако обаче има двама и повече съдружници (какъвто е случаят при ООД), правата и задълженията се разделят пропорционално на притежаваните дялове от дружествения капитал и се упражняват по реда, определен в Дружествения договор. Общото събрание (ОС) на съдружниците в ООД действа като върховен орган и взема ключовите решения за съществуването, формата, дейността и управлението на дружеството.

Най-важното, за което трябва да се внимава винаги при приемането на нови съдружници, е балансът на силите в ОС и защитата срещу некоректни действия от страна на някой от съдружниците. Важно е в Дружествения договор да бъде уреден не само размерът на дяловете в капитала, но така също отношенията между съдружниците и защитата на дружеството при евентуален бъдещ спор.

Независимо, че към момента на приемане на нов съдружник отношенията по правило са „съвсем приятелски“, не е рядкост интересите и нравите постепенно да се променят, и именно тогава добрият Дружествен договор проявява характер, като гарантира жизнеността на организацията. В такъв момент от решаващо значение се оказват клаузите, уреждащи отстраняването на некоректни съдружници, увеличаването на капитала и приемането на още съдружници (и от там – възможностите за промяна в баланса на влиянията), реда за променяне на Дружествения договор, за преобразуване на самото дружество и т.н. От всичко това зависи доколко успешно ще може търговското дружество да се справя с бъдещите предизвикателства и да постига своите цели – така, както сте ги заложили и сте очаквали.

Вижте и други отговори!