www.Advocati.org

Как да определя кодовете по НКПД за моите работници/служители?

Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) представлява номенклатура от всичките признати по българското трудово законодателство сфери на дейност и видове труд, за упражняването на които могат да бъдат наемани работници и служители.

Важно е да се знае, че Работодателят няма право да сключва трудови договори за други професии и длъжности, освен за изрично посочените в НКПД. Също така, при промяна в НКПД Работодателят се задължава да приведе трудовите договори на своите работници и служители в съответствие с новите положения, а ако е налице дори минимална промяна в длъжностните наименования – да сключи допълнителни споразумения с наетите лица и да подаде нови уведомления до НАП по реда на чл. 62 от Кодекса на труда (КТ).

Ако точно желаната от Работодателя професия/длъжност не фигурира в НКПД, той трябва да подбере близка по значение или по-обща формулировка (със съответния осемцифрен код). Допустимо е в трудовия договор да бъде поставена и кратка пояснителна бележка към длъжностното наименование, без обаче това да води до навлизане в друга професия или длъжност.

Основна последица от съществуването на НКПД е установяването на т.н. „осигурителни прагове“, които задължават Работодателя предвид сферата на неговата стопанска дейност и вида труд, който ще полага конкретното наето лице, да превежда осигуровки върху определен минимален доход – дори и ако договореното трудово възнаграждение е по-ниско.

Вижте и други отговори!