www.Advocati.org

При промяна на „Общите условия“ променя ли се и моят договор?

Общите условия позволяват при изпълняването на многобройни еднотипни услуги (телефонни абонаменти, превози, застраховки, internet-доставки и др.) отношенията между Потребителите и Изпълнителя на услугите да бъдат уредени наведнъж, валидно за всяко бъдещо ползване на услуги.

Така например Превозвачът може да поддържа редовни автобусни линии с определен маршрут и всяко качване на Пътник в автобуса да се разглежда като приемане на Общите условия за превоз, без да е необходимо специалното подписване на договор.

Възможно е конкретен Потребител да договори с Изпълнителя и определени специални клаузи, които изместват Общите условия спрямо този конкретен Потребител. Доколкото обаче не е изрично уговорено друго, важат Общите условия.

Изпълнителят може по всяко време да променя Общите условия – със задължението да уведомява своите Потребители и да им дава разумен срок, в който да се запознаят с промените. Уведомяването може да става и по e-mail или на официалната web-страница на Изпълнителя. Ако Потребителят отхвърли изрично новите Общи условия в дадения от Изпълнителя на услугите срок, за заварения индивидуален договор остават валидни старите условия. Ако няма изрично отхвърляне, след изтичане на срока Общите условия влизат в сила включително и за конкретния Потребител.

Независимо от влизането в сила на новите Общи условия обаче, евентуално постигнатите и вписани в индивидуалния договор специални клаузи се запазват непроменени по отношение на конкретния Потребител.

Вижте и други отговори!