www.Advocati.org

Как да кандидатствам за финансиране с европейски проект?

Много европейски институции осъществяват свои мащабни инвестиционни програми, като набелязват стратегически приоритети и предлагат финансова помощ за осъществяването на проекти, насочени към постигането им.

Договарящите институции обикновено отправят покана чрез своите официални страници и чрез публикации в медиите до потенциалните изпълнители на такива проекти, с които определят срок за подаване на проектни предложения.

Проектните предложения трябва да бъдат оформени по образеца на договарящата институция (документация за кандидатстване) и включват подробно описание на проектната идея, дейностите по проекта, тяхната стойност и очакваните последици от изпълнението им.

Проектните предложения се оценяват по предварително обявени критерии за административно съответствие на документацията с изискванията на договарящата институция; за обоснованост, икономичност и ефективност на предвидените дейности; за капацитет на кандидата да се справи с подобен проект; за наличието на подходящ минал опит и подходящи партньори; за очакваната добавена стойност от евентуалното осъществяване на проекта.

За да бъде одобрено, проектното предложение трябва да съответства точно на заложените приоритети, да е представено в срок, от допустим кандидат (който отговаря на изискванията), да съдържа само допустими дейности (обикновено с подробен график за изпълнението им); да предвижда гаранции за публичността, прозрачността и недопускането на дискриминация при изпълнение на дейностите (т.нар. „хоризонтални политики“); да предвижда ясен и проследим механизъм за отчитане на ефекта от изпълнението на дейностите; да разкрива ясно начина, по който ще се реализира добавената стойност, същата ще се разпространи сред максимален брой облагодетелствани лица (бенефициенти) и ще остане устойчиво в обществото след приключване на проекта; да се вмества в допустимия размер на финансирането (с подробен и обоснован бюджет на разходите).

Всичко това има за цел изясняване на идеята, която ще се осъществява и постигане на точно, цялостно, навременно изпълнение и отчитане на заложените дейности. Напредъкът се проследява на базата на заложени индикатори за изпълнение (изброими параметри за реализирания успех), всеки от които се документира и отчита по установен от договарящата институция образец.

Съществуват две основни форми на финансиране – до изчерпване на средствата, където „първият по време печели“; или след консурс между всички кандидати, където „най-добрият печели“.

Често договарящите институции предлагат механизми за обжалване и преразглеждане на евентуални откази от финансиране, при които е възможно да бъдат отстранени най-вече технически грешки от оценяването и първоначално отхвърленото проектно предложение в крайна сметка да бъде одобрено.

Вижте и други отговори!