www.Advocati.org

Мога ли да се противопоставя на съдебна Заповед за изпълнение?

Заповедното производство започва въз основа на документ, за който Заявителят твърди, че установява Ваш дълг към него. Заявителят иска от Съда да му издаде Заповед за изпълнение с Изпълнителен лист за събиране на претендирания дълг. Вие разбирате, че срещу Вас е водено дело, едва след когато Ви бъде връчена издадената от Съда Заповед за изпълнение.

Ако предявеният дълг не съществува; ако е погасен по давност; или ако размерът му е по-малък от претендирания, можете да възразите срещу издадената Заповед в 14-дневен срок от връчването й. От вас на този етап не се иска да обосновавате юридически оспорването – достатъчно е да депозирате възражение „не съм съгласен“ в деловодството на Съда. Заявителят, ако все още държи на претендираното от него вземане, ще трябва да Ви призове на Съд и да доказва претенцията си по общия исков ред.

Да възразите срещу Заповедта има смисъл, ако за Вас са налице реални правни основания. Това е важно, защото ако Съдът признае дълга след доказването му от Заявителя по общия исков ред, към дължимата от Вас сума ще се прибавят и разноските по исковото производство. Ако претендираният дълг наистина съществува, Ви съветваме незабавно да платите или да пристъпите към постигане на споразумение с Вашия Кредитор за отсрочване/разсрочване на плащането. Всяко протакане ще увеличи съдебните разходи и не е във Ваш интерес.

Ако Заповедта за изпълнение е издадена въз основа на специален род документи – акт на административен орган, извлечение от счетоводни книги на банка, нотариално заверен документ, извлечение от регистъра на особените залози, договор за залог или ипотечен акт, акт за начет, запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед – тогава ще научите за нея с връчването на Покана за доброволно изпълнение от страна на Съдебния изпълнител. В такъв случай нямате 14-дневен срок за възразяване – вече е образувано изпълнително дело и по него са предприети действия за събиране на вземането.

Ако в действителност не дължите (или не дължите в толкова голям размер), за Вас остава единствена възможност да образувате дело и тепърва да доказвате правата си (като междувременно вземането ще бъде събрано от Вас в рамките на изпълнителното дело). Това е една крещяща несправедливост, срещу която писахме преди години. Единствено ако Заповедта за изпълнение е издадена въз основа на запис на заповед, можете да възразите срещу изпълнението и то да бъде спряно от Съда до установяването му от Кредитора по общия исков ред. Ако обаче Съдебният изпълнител е наложил възбрани и запори, те няма да бъдат вдигнати до окончателното разрешаване на спора.

Вижте и други отговори!