www.Advocati.org

Как да докажа, че съм жертва на дискриминация/тормоз?

Пряка дискриминация е налице, ако бъдете третирани по-неблагоприятно в сравнение с други лица или в сравнение с установените стандарти за сходна ситуация поради Вашия особен статус – расова, национална, полова или възрастова принадлежност, сексуална ориентация, здравословно положение, политически убеждения, религиозни вярвания, членство в синдикат и други.

Непряка дискриминация е налице при третиране по привидно неутрален начин, който обаче е насочен към това да Ви навреди заради Вашия особен статус.

Възможно е да се прояви и множествена дискриминация заради няколко признака едновременно.

Тормоз е всяка заплашителна или агресивна проява спрямо Вас заради Вашия особен статус.

За да получите защита, е необходимо да докажете факта на по-неблагоприятното третиране и обвръзката на това по-неблагоприятно третиране с Вашия особен статус – пред Комисията за защита от дискриминация (КЗДискр) или директно пред Съда.

Лицето или организацията, които според Вас проявяват дискриминация/тормоз, трябва на свой ред съгласно т.н. „обратна доказателствена тежест“ да докажат, че с действията си преследват легитимна (законна) цел и допуснатото неравно третиране е оправдано, пропорционално, необходимо за постигането на тази цел. Ако не успеят да докажат това, ще понесат отговорност за проявената дискриминация/тормоз.

Вижте и други отговори!