www.Advocati.org

Какво трябва да направя, за да бъде авторството ми правно защитено?

Със самия творчески акт правото Ви признава като автор и автоматично Ви предоставя авторскоправна закрила – без да е необходимо да правите каквото и да било допълнително. Ако все пак желаете, можете да подпишете творбата и по този начин да посочите изрично своето авторство. Международно признатият знак за авторство е буквата „C“ в окръжност ©. Можете да посочите изрично, че си запазвате всичките следващи се по закон авторски права чрез друг международно признат символ – буквата „R“ в окръжност ®.

В зависимост от вида на творбата, различните правни системи по света Ви признават закрила за различни срокове. Правото на бащинство обаче (да бъдете признавани като автор) навсякъде остава неограничено във времето и пространството.

Във всички случаи – колкото по-добре разпространена и позната на публиката е Вашата творба, именно като Ваша, толкова по-трудно ще бъде някой да оспори бащинството Ви върху нея – а от там и всички останали авторски права.

В зависимост от вида на творбата, различните правни системи по света Ви признават закрила за различни срокове. Правото на бащинство обаче (да бъдете признавани като автор) навсякъде остава неограничено във времето и пространството.

Ако желаете да забраните използването на Ваше изобретение от трети лица без съгласието Ви (например за да извличате материални облаги от своето изобретение), е необходимо преди разгласяването му да го регистрирате пред Патентното ведомство (ПВ). За целта изобретението трябва да бъде проучено и след като се установи технологичната му новост и практическата му полезност, да бъде регистрирано като патент. Ако изобретението няма самостоятелно значение, може да бъде регистрирано като полезен модел. И в двата случая Вие придобивате право да изисквате от момента на подаване на заявката за регистрация никой да не използва без разрешение Вашето изобретение.

По сходен начин (с регистрация пред Патентното ведомство) можете да защитите и своя търговска марка (наименование, лого или съчетание от двете), с които обозначавате своя дейност, продукти или услуги. След като се установи, че марката е уникална (никой не е заявявал сходно наименование или графично изображение) и не е подвеждаща (не Ви представя подвеждащо и не Ви присвоява недействителни качества), заявката ще бъде уважена. Международно признатият знак за търговска марка е буквеното съчетание „TM“ в горен индекс .

Ако някой се опита да запази търговска марка със сходно на използвано от Вас наименование или графично изображение, можете да се обърнете към ПВ с опозиция срещу това, за да искате признаването на приоритет при ползването на спорното наименование / графично изображение и запазване на търговската марка във Ваша полза.

Със запазването на търговска марка придобивате право от момента на подаване на Вашата заявка да изисквате никой да не развива сходни дейности и да не предлага сходни продукти с марка, подобна на Вашата – за териториите, за които сте я регистрирали. По този начин спечеленото от Вас доверие у потребителите няма да бъде използвано без основание от трети лица.

Вижте и други отговори!