www.Advocati.org

Как да устроим Етажната собственост в общата ни сграда?

Етажна собственост е налице, когато различни собственици притежават два или повече обособени имота в една обща сграда. Типичният пример за това са жилищните блокове с апартаменти, административните сгради с офиси и къщите, чиито етажи се поделят от няколко отделни домакинства.

Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) задължава Собствениците във всяка такава сграда да проведат Общо събрание, да приемат Правилник на етажната собственост, да изберат Управител (или Управителен съвет) и Контрольор (или Контролен съвет) и да оформят Книга на собствениците (подобно на някогашната „Домова книга“).

Етажните собственици могат да учредят Сдружение на собствениците, което да стопанисва и управлява сградата – и да заявят вписването му в публичния регистър, поддържан от съответната общинска администрация.

Общото събрание е законно, ако са поканени всички Собственици (включително и чрез залепване на обявление в общите части на сградата) и ако присъстват собствениците на поне 67% от площта в сградата.Гласуването става на „акционерен принцип“ – пропорционално на притежаваната площ в сградата.

Правилникът на етажната собственост най-общо урежда следните въпроси:

Книгата на собствениците се съставя по образец и съдържа опис на вида имоти в сградата, квадратура на всеки от тях, данни за лицата, които ги притежават и които ги обитават, основание за притежаването/обитаването, отглеждани животни (ако има такива) и други.

Вижте и други отговори!