www.Advocati.org

Каква фирма да регистрирам за развиване на дейността ми?

Понятието „фирма“ най-често се разбира погрешно като „организация“, но в действителност означава само „наименование“. Фирма е официалното заглавие, под което се представя определен проект, дейност или екип. Какво ще бъде заглавието е маркетингов, а не юридически въпрос.

От юридическа гледна точка по-съществен е въпросът за вида и устройството на организацията, от чието име ще бъде осъществявана дейността. Всяка организация се подчинява на определени устройствени правила:

Кой вид организация е най-подходящ за Вас, се определя от естеството на Вашата дейност и от целите Ви.

Търговските организации най-често са дружествата с ограничена отговорност (ООД и ЕООД) и акционерни дружества (АД и ЕАД). Общото за тях е, че осъществяват своята дейност с цел извличането на печалба – като оразликите са преди всичко в мащаба на дейността, в начина на определяне и степента на свързаност между ключовите действащи лица, и в механизмите за набиране на първоначалното финансиране.

Кооперативните организации (в т.ч. гражданските дружества и консорциумите) са обединения на самостоятелни субекти, които работят за постигането на общ стопански резултат.

Нестопанските организации са насочени към постигането на определена идеална цел. Целта може да бъде преследвана чрез обединяване на група хора около нея (сдружения) или чрез посвещаването на определено имущество за постигането й (фондации).

Съществуват и организации с по-специфично предназначение, каквито са синдикалните, религиозните, политическите.

Прецизното изясняване на Вашата цел и подбирането на подходяща организационна форма е от ключово значение за успеха. Независимо, че учредяването на организация в повечето случаи изглежда лесно (с попълване на типови бланки), съветваме да се подхожда обмислено към процесите, от които зависи самата инфраструктура на Вашата дейност.

Вижте и други отговори!