www.Advocati.org

Как да подам жалба в Европейския съд по правата на човека?

Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ; на английски – European Court of Human Rights; на френски – Cour européenne des droits de l’homme) в Страсбург разглежда жалбите на граждани срещу държави, които са ратифицирали Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и които според Жалбата са нарушили някое от гарантираните в Конвенцията права на Жалбоподателя.

Съдът не гледа дела срещу отделни лица и организации, нито действа като „горна“ инстанция спрямо националните юрисдикции.

Съдът се произнася само, ако на национално ниво са спазени всички процедурни правила и са изчерпани всички възможности за постигането на справедливо решение в рамките на държавата-ответник.

ЕСПЧ може да бъде сезиран до 4 месеца след постановяване на окончателното решение (присъда) от върховната съдебна инстанция, чрез писмо на следния адрес:

The Registrar European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg CEDEX
FRANCE

Писмото трябва да съдържа:

За улеснение на Жалбоподателите Съдът предлага електронен формуляр.

Тъй като ЕСПЧ не връща приложените копия, е добре да не се пращат оригинали на документите, прилагани към Жалбата.

Възможно е от Съдът да поискат допълнителни документи, сведения и обяснения по Жалбата.

Ако предварителната проверка признае Жалбата като допустима, ще ви бъде изпратен формуляр, който да попълните за официално завеждане на жалбата.

Първата фаза на делото не изисква да се явявате лично в съда. Ако не разполагате със средства за командироването на адвокат до Страсбург, можете във втората фаза да поискате от Съда да ви осигури безплатно правно съдействие.

Вижте и други отговори!